Baanbrekers heeft verordeningen, beleidsregels en besluiten geactualiseerd.

De ISD Midden-Langstraat is op 1 januari jl. met WML opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers is sinds die datum het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie, maatregelen en afstemming, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, toeslagen en verlagingen en als laatste langdurigheidstoeslag, door middel van verordeningen en beleidsregels nader moeten worden uitgewerkt.

Gewijzigde verzamelbesluit
Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde op 28 januari jl. de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gewijzigd vast. In navolging van deze verzamelverordening stelde het dagelijks bestuur van Baanbrekers op 5 april jl. het Verzamelbesluit WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gewijzigd vast. Ook dit verzamelbesluit is afgestemd op de Fraudewet. Hierin is vastgelegd op welke manier de teveel uitbetaalde uitkering wordt ingevorderd en de opgelegde de boete wordt geïnd.

Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit treedt in werking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 en ligt tot 11 juli a.s. ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.