De ISD Midden-Langstraat is op 1 januari jl. met WML opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers is sinds die datum het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie, maatregelen en afstemming, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, toeslagen en verlagingen en als laatste langdurigheidstoeslag, door middel van verordeningen en beleidsregels nader moeten worden uitgewerkt.

Ongewijzigde verordeningen en beleidsregels
Op 28 januari jl. heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers, als rechtsopvolger van de ISD, een aantal verordeningen en beleidsregels ongewijzigd overgenomen en vastgesteld. Het gaat hierbij om:

  • Verordening krediethypotheek en pandrecht bijstand
  • Verordening klachtenregeling 2007 ISD-ML
  • Verordening Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
  • Verordening Adviescommissie bezwaarschriften
  • Verzamelbesluit beleidsregels WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004
  • Besluit krediethypotheek en pandrecht
  • Beleidsregels bijzondere bijstand

Gewijzigde verzamelverordening
Verder heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers op 28 januari jl. de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 gewijzigd vastgesteld. Dit gebeurde in verband met de inwerkingtreding van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (beter bekend als de Fraudewet). De Wet werk en bijstand (WWB) is op 1 januari jl. aangescherpt. Hierbij gaat het voor gemeenten vooral om de (her)invoering van de bestuurlijke boete. Deze boete moet verplicht worden opgelegd bij een schending van de inlichtingenplicht (fraude). Verder moet worden geregeld hoe gedurende een maximale periode van drie maanden een zogenoemde recidiveboete (boete bij herhaalde fraude) wordt verrekend, zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. De invoering van de bestuurlijke boete heeft gevolgen voor het sanctiebeleid. Maatregelen (het verlagen van de uitkering) worden vervangen door boetes, bovenop de terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkering. De Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is hierop afgestemd.

Inwerkingtreding
De Verordeningen, Besluiten en Beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2013 en liggen tot 9 mei a.s. ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.