Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur onze organisatie is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie, maatregelen en afstemming, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, toeslagen en verlagingen en als laatste langdurigheidstoeslag, door middel van verordeningen worden geregeld. Het dagelijks bestuur is bevoegd de beleidsregels vast te stellen die op basis van die verordeningen nader worden uitgewerkt.

Gewijzigde verzamelbesluit
Ons dagelijks bestuur stelde op 21 maart jl. het gewijzigde Verzamelbesluit WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast. Baanbrekers wil recht doen aan huidige maatschappelijke opvattingen over wederkerigheid in het stelsel van sociale zekerheid. Dit houdt in dat tegenover het ontvangen van een uitkering een maatschappelijke bijdrage staat van het zelf actief zoeken en aanvaarden van regulier werk (zelf doen), de deelname aan re-integratieondersteuning (leren werken) of verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten (meedoen). Het uitgangspunt is dat iedereen werkt en/of naar maximaal vermogen participeert in de samenleving. Werken is hierbij het doel, participeren de norm. In dit tijdsbeeld is niet langer plaats voor het handhaven van een premie voor het aanvaarden van werk. Het dagelijks bestuur besluit tot nader order hieraan geen toepassing te geven.

Inwerkingtreding
Het gewijzigde Verzamelbesluit treedt in werking de dag nà deze publicatie op de gemeentepagina’s in de weekbladen. Het Verzamelbesluit ligt tot 26 juni a.s. ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.