Bestuur Baanbrekers

Als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk wees het dagelijks bestuur van Baanbrekers op 20 maart 2015 de medewerkers handhaving van de afdeling Inkomensondersteuning van Baanbrekers aan als toezichthouders voor de sociale zekerheidswetgeving.

Geldingsgebied
De aanwijzing geldt voor de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Bbz 2004 en de regelingen op het gebied van bijzondere bijstand/minimabeleid die Baanbrekers uitvoert. De aanwijzing geldt ook bij of krachtens deze wetten en verordeningen gestelde regels of hiervoor in de toekomst komende wetten, verordeningen en regels.

Bevoegdheid en inwerkingtreding
De medewerkers krijgen met deze aanwijzing de bevoegdheid inlichtingen en medewerking te vorderen en plaatsen te betreden voor zover dat noodzakelijk is bij de uitvoering van de hen toegewezen taken. De toezichthouders zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. De aanwijzing treedt in werking op de dag volgend op deze publicatie op de gemeentepagina’s van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in de weekbladen. De aanwijzing ligt tot 15 augustus 2015 ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.