Het algemeen bestuur van Baanbrekers komt bijeen in een openbare vergadering

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde op 28 juni 2019 de gewijzigde beleidsregels bijzondere bijstand 2019 vast. Bijzondere bijstand is bijstand die we verstrekken als er in individuele gevallen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot noodzakelijke kosten van het bestaan die niet kunnen worden voldaan door het inkomen. Ook is er geen zogenoemde voorliggende voorziening. Het verlenen van bijzondere bijstand is een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Dit verlenen van bijzondere bijstand is gebaseerd op wettelijke kaders en beleidsregels. Met deze beleidsregels geven we aan hoe in het algemeen de bevoegdheid tot bijstandsverlening wordt uitgeoefend.

Inwerkingtreding
De Beleidsregels bijzondere bijstand 2019 treden in werking op de dag volgend op deze publicatie op de gemeentepagina’s van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in de weekbladen. Ze werken terug tot 1 juli 2019. De beleidsregels liggen tot 30 september 2019 ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.