Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde op 26 juni 2015 de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 vast. Het verlenen van bijzondere bijstand is een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Dit verlenen van bijzondere bijstand is gebaseerd op wettelijke kaders en beleidsregels. Met deze beleidsregels geven we aan hoe in het algemeen de bevoegdheid tot bijstandsverlening wordt uitgeoefend. Veranderingen in wet- en regelgeving in samenhang met beleidsvisies van gemeenten zijn aanleiding voor een herziening van de huidige beleidsregels.

WWB werd Participatiewet
Op 1 januari 2015 is de Wet werk en bijstand getransformeerd naar de Participatiewet. Dit betekent dat niet langer categoriale bijzondere bijstand kan worden gegeven voor kosten die het gevolg zijn van ouderdom, chronische ziekte of gebreken. Andere veranderingen: de langdurigheidstoeslag is vervangen door een individuele inkomenstoeslag en er is een studietoeslag ingevoerd voor niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten. Ook is de kostendelersnorm ingevoerd voor die situaties dat meerdere personen met een inkomen onder één dak wonen.

Gemeentepolis
Tegelijkertijd zijn de landelijke regelingen die compensatie boden aan chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Voor gemeenten in de Langstraat aanleiding om de al bestaande collectieve verzekering om te bouwen naar een passende (aanvullende) verzekering voor chronisch zieken en gehandicapten. De hierdoor ontstane gemeentepolis kent een keuze aan uitgebreide pakketten en een passende premiecompensatie, waardoor mensen een betaalbaar alternatief hebben voor een passende uitgebreide zorgverzekering.

Inwerkingtreding
De Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 treden in werking op de dag volgend op deze publicatie op de gemeentepagina’s van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in de weekbladen. Ze werken terug tot 1 juli 2015. De beleidsregels liggen tot 8 oktober 2015 ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.