Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en de Wsw in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 9 december 2016 het gewijzigde Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 vast. In de nieuwe verordening staan de uitgangspunten voor de inspraak van cliënten op het beleid op het gebied van werk en inkomen van Baanbrekers.

Maatschappelijk effect
De beleidsregels sluiten nauw aan bij het beoogde maatschappelijke effect van de Participatiewet en voldoen aan de verplichtingen van de Participatiewet als het gaat om het verstrekken van inkomensondersteuning, het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en het verstrekken van voorzieningen. De beleidsregels zijn een uitwerking van de wet, jurisprudentie en van reeds vastgesteld beleid. Deze ontwikkelingen zijn de reden voor aanpassing van het Verzamelbesluit.

Harmoniseren
Om het bijstandsbeleid in Midden-Brabant regionaal te harmoniseren is het Verzamelbesluit Beleidsregels onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant opgesteld. In het algemeen betreft de aanpassing geen gewijzigd beleid, maar gaat het om ‘onderhoud’ om de uitvoering voor uitkeringsgerechtigden te vereenvoudigen en de toegang tot voorzieningen te versimpelen. De aanpassingen hebben, naast technische aanpassingen, betrekking op:

  • Stimuleringspremie ook inzetbaar voor niet-uitkeringsgerechtigden.
  • Uitbreiding van het begrip commerciële kostendeling.
  • Meer rekening houden met omstandigheden van persoon en gezin bij toepassing boete, terugvordering en invordering.

Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 treedt de dag na deze publicatie in werking. Het verzamelbesluit ligt twaalf weken – tot 8 mei a.s. – ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.