Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 13 juli jl. de Controleverordening Baanbrekers vast.Volgens artikel 213 van de gemeentewet is het verplicht om een controleverordening te hebben. Deze verordening staat onder meer stil bij de accountantscontrole, de spelregels en de reikwijdte ervan. Deze verordening is eerder vastgesteld in 2013. Nu zijn er redactionele aanpassingen gedaan in verband met de invoering van de Participatiewet en intrekking van de Wet werk en bijstand. Vandaar dat de verordening opnieuw is vastgesteld.

Inwerkingtreding
De controleverordening treedt in werking op de dag volgend op deze publicatie en werkt terug tot 1 januari 2013. De verordening ligt gedurende twaalf weken – tot 31 december 2015 – ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.