Baanbrekers kan bij het aanbieden van diensten op deze website informatie van u als bezoeker verwerken. Deze informatie betreft onder meer de zogenoemde ‘persoonsgegevens’. Wij gaan op een zorgvuldige manier om met uw informatie. Wij houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Baanbrekers is graag duidelijk over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hebben hierover een en ander op papier gezet in ons privacyreglement. Verder hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons altijd mailen.

Gegevens om met u in contact te treden
Vraagt u door middel van een e-mail of een contactformulier gegevens aan bij Baanbrekers? Dan worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om met u in contact te treden. Het kan dus gebeuren dat u in dat geval van ons een mailbericht ontvangt of dat u door ons telefonisch wordt benaderd. U bent niet verplicht via deze website persoonsgegevens aan Baanbrekers te verstrekken. U heeft altijd zelf de keuze of u deze gegevens wilt invoeren.

Omgaan met persoonsgegevens
Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, gebruikt Baanbrekers alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het ontvangen van de nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere mails toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

Wat is de AVG?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Met de komst van de AVG geldt voortaan dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is door de AVG vervangen. De Wbp geldt dus niet meer.

De AVG:

 • is onder meer van toepassing op gegevens die worden verkregen en verwerkt via websites.
 • stelt strenge eisen en voorwaarden dan de oude Wbp.
 • zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers.
 • legt veel meer verantwoordelijkheden en verplichtingen op aan organisaties om gegevens te beschermen en de privacy te waarborgen.
 • zorgt in heel Europa voor dezelfde bevoegdheden voor privacytoezichthouders. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland toezichthouder wat betreft de AVG.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is:

 • Elk gegeven dat een herleidbaar is tot een geïdentificeerde of te identificeren persoon
 • De informatie heeft betrekking op of kan gelinkt worden aan een persoon.

We maken onderscheid tussen:

 • Normale persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Gevoelige persoonsgegevens

Normale persoonsgegevens – voorbeelden:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens – voorbeelden:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Ras/ethniciteit
 • Politieke voorkeur
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Gezondheid
 • Geaardheid
 • Strafrechtelijke gegevens
 • IBAN

Gevoelige persoonsgegevens – voorbeelden:

 • BSN
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene
 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene. Denk aan gokverslaving, prestaties op school, relatieproblemen, et cetera
 • Gebruiksnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
 • Gegevens die kunnen worden gebruikt voor (identiteits)fraude

Grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken
Er bestaan zes grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken:

 1. Toestemming van betrokkene.
 2. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 3. Noodzakelijk in verband met een wettelijke plicht (denk bij Baanbrekers aan de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening).
 4. Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen.
 5. Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor uitoefening van openbaar gezag.
 6. Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Zes beginselen
Als aan één of meer van de hiervoor genoemde grondslagen voor het mogen verwerken van persoonsgegevens is voldaan, zijn vervolgens de volgende zes beginselen van toepassing:

 1. Transparantie.
  Baanbrekers is duidelijk naar de betrokkene waarom gegevens worden verzameld.
 2. Doelbinding.
  Baanbrekers gebruikt gegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld.
 3. Gegevensbeperking.
  Baanbrekers verzamelt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn.
 4. Juistheid.
  Baanbrekers staat in voor de juistheid van de gegevens.
 5. Bewaarbeperking.
  Baanbrekers bewaart gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 6. Integriteit en vertrouwelijkheid.
  Baanbrekers beschermt gegevens tegen toegang van onbevoegden.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten als het gaat om verzamelen van uw persoonsgegevens. Zo heeft u de mogelijkheid om te controleren of en op welke manier uw gegevens worden verwerkt. Dit is het zogenoemde inzagerecht. Verder heeft u onder meer recht op correctie van uw gegevens als u aantoonbaar maakt dat de gegevens die wij over u verzamelen feitelijk onjuist zijn.

Functionaris gegevensbescherming
Eén van de eisen van de AVG is dat een organisatie zoals Baanbrekers een medewerker in dienst heeft die officieel eindverantwoordelijk is voor gegevensbescherming en privacy. Dit noemen we de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Bij Baanbrekers is Willem Vonk actief als FG. Hij is ook bekend gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen of opmerkingen voor deze FG-medewerker? Dan kunt u een mail sturen. Bellen kan uiteraard ook: 0416 67 10 00.

Wijzigen van de privacyverklaring
Baanbrekers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Baanbrekers adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Privacyreglement
Baanbrekers heeft een privacyreglement opgesteld, waarin we ingaan op de manier waarop wij met privacy en het beschermen van gegevens omgaan.

Beveiliging
Het kraken van websites komt helaas voor. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens op straat komen te liggen. Baanbrekers doet er alles aan om te voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden leggen wij geanonimiseerd vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van onze website. Ook kijken wij continu of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot onze systemen. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Cookies
Wilt u meer weten over cookies en de website van Baanbrekers? Kijk dan op onze cookiespagina.