Privacyverklaring

Baanbrekers kan bij het aanbieden van diensten op deze website informatie van u als bezoeker verwerken. Deze informatie betreft de zogenoemde ‘persoonsgegevens’. Wij garanderen u dat wij altijd op een zorgvuldige manier omgaan met uw informatie. Wij houden ons aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese richtlijnen op het gebied van privacy.

Gegevens om met u in contact te treden
Vraagt u door middel van een e-mail of een contactformulier gegevens aan bij Baanbrekers? Dan worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Als u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u van ons een mailing ontvangt of dat u door ons telefonisch wordt benaderd. U bent niet verplicht via deze website persoonsgegevens aan Baanbrekers te verstrekken. U heeft altijd zelf de keuze of u deze gegevens wilt invoeren.

Omgaan met persoonsgegevens
Persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, gebruikt Baanbrekers alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Baanbrekers aan de privacywetgeving. Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het ontvangen van de nieuwsbrief, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere mails toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat Baanbrekers uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Beveiliging
Het kraken van websites komt helaas voor. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens op straat komen te liggen. Baanbrekers doet er alles aan om te voorkomen dat haar website wordt gekraakt. Om die reden leggen wij geanonimiseerd vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van onze website. Ook kijken wij continu of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot onze systemen. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten
Baanbrekers is graag duidelijk over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ons altijd mailen.

Cookies
Wilt u meer weten over cookies en de website van Baanbrekers? Kijk dan op onze cookiespagina.

Wijzigen van de privacyverklaring
Baanbrekers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Baanbrekers adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.