Ondernemers (ook zzp’ers) die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen aankloppen bij Baanbrekers. Zij kunnen wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Na het aflopen van de Tozo-1-regeling eind mei jl. is er nu de verlengde Tozo-2-regeling. Bij Tozo-2 gelden aangepaste voorwaarden. U leest meer over Tozo-2, de voorwaarden en de manier van aanvragen op deze pagina.

Tozo-2: inkomen partner telt mee

In mei jl. werd bekend dat Tozo is verlengd tot eind september. Ook werd bekend dat de voorwaarden voor deze verlengde regeling (Tozo-2 dus) veranderen. Vanaf 1 juni a.s. wordt bij gehuwden en samenwonenden ook gekeken naar het inkomen van de partner. Hierna leest u wat u moet doen om voor verlenging in aanmerking te komen. Lees deze onderstaande informatie goed, want het indienen van onnodige aanvragen leidt tot vertraging in de afhandeling van (verlengings)aanvragen Tozo en dat willen we voorkomen.

U heeft al Tozo?
Geen nieuwe aanvraag nodig.

Is aan u al Tozo toegekend voor drie maanden? Dan hoeft u NIET opnieuw een aanvraag in te dienen. U ontvangt voor 11 juni 2020 een brief met daarbij een formulier waarop u kunt aangeven of u wel of niet in aanmerking wil komen voor verlenging. Heeft u op 11 juni 2020 nog geen brief van ons ontvangen? Bel of mail ons dan even. Dan sturen we alsnog de brief en het formulier op.

Persoonlijke situatie bepaalt
recht op Tozo-verlenging

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u recht op verlenging van Tozo heeft. Als u samenwonend of gehuwd bent, dan dient u op het formulier ook het inkomen van uw partner op te geven. Is uw gezamenlijk inkomen meer dan 1503,31 euro? Dan heeft u geen recht op verlenging van de eerder toegekende Tozo. Als u om verlenging verzoekt, streven wij ernaar om voor 15 juli 2020 een besluit op uw verzoek te nemen. Neem pas contact met ons op (via de telefoon of de mail) als u op 15 juli 2020 nog geen besluit op uw verzoek tot verlenging heeft ontvangen. Geeft u op het formulier aan dat u geen verlenging wenst? Dan ontvangt u geen nieuw besluit.

Tozo-aanvraag in behandeling?
Een nieuwe aanvraag is niet nodig!

Heeft u al Tozo aangevraagd, maar is uw aanvraag nog in behandeling? Dan hoeft u NIET opnieuw een aanvraag in te dienen. Wij handelen uw eerste aanvraag zo spoedig mogelijk af en bij toekenning van Tozo sturen wij meteen een formulier mee met de toekenningsbeschikking. Op dit formulier kunt u aangeven of u voor verlenging in aanmerking wilt komen. Als u samenwonend of gehuwd bent, dan dient u voor de verlenging  op het formulier het inkomen van uw partner ook op te geven. Is uw gezamenlijk inkomen meer dan 1503,31 euro dan heeft u geen recht op verlenging van de Tozo.

Tot op heden nog geen Tozo aangevraagd?

Heeft u tot op heden nog geen Tozo aangevraagd, maar wilt u inmiddels WEL in aanmerking komen voor Tozo? Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen. Uw aanvraag wordt dan afgehandeld en er wordt meteen beoordeeld voor welke maximale periode u recht heeft op Tozo. Bij de afhandeling van uw aanvraag bekijken wij welke informatie wij van u nodig hebben. Tozo kan heel gemakkelijk door op de knop hieronder te klikken. U komt dan bij een aanvraagportaal terecht. LET OP: heeft u voor 1 juni jl. al Tozo aangevraagd? Dan is een nieuwe aanvraag niet nodig. De knop hieronder is alleen bedoeld voor zelfstandigen die nog geen Tozo hebben aangevraagd. Overigens gelden bij nieuwe aanvragen sinds 1 juni jl. de aangepaste regels van Tozo-2.

Meer weten over de verlenging van de Tozo?

Kijk dan op de volgende websites: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

Meer duidelijkheid over Tozo:

 • Er zijn drie vormen noodhulp in het kader van Tozo: een uitkering voor levensonderhoud, een krediet met sterk verlaagde rente of een combinatie van deze twee. De aanvrager kan bepalen waarvoor hij of zij in aanmerking wil komen.
 • Alleen ondernemers en zzp’ers die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen bij Baanbrekers een Tozo-aanvraag doen.
 • Baanbrekers streeft naar een snelle afhandeling van de aanvragen. Dit wil zeggen dat we uiterlijk binnen vier weken na de aanvraag- of invoeringsdatum kunnen uitbetalen . Uiteraard doen we ons uiterste best om dit ruimschoots binnen die termijn van die vier weken te doen.
 • Het kan zijn dat wij aanvragen ontvangen, waarvan wij moeten constateren dat ze met de aangeleverde gegevens toch niet in aanmerking komen voor Tozo.
 • Baanbrekers helpt graag ondernemers en zzp’ers die ook echt recht hebben op Tozo. Om dit te kunnen bepalen, stellen wij allerlei vragen aan u. U moet alle inlichtingen aan ons geven, waarmee wij uw recht op en de hoogte van uw uitkering kunnen bepalen. Baanbrekers is van mening dat fraude en misbruik nooit mogen lonen. Dus verstrekt u (bewust) onvolledige of valse inlichtingen? Dan vorderen wij uw uitkering terug. Ook kunnen we u dan nog een boete opleggen. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat uw uitkering ten onrechte is verstrekt.
 • Uiteraard kunnen ondernemers en zzp’ers die een aanvraag hebben gedaan en nog met vragen zitten contact opnemen met Baanbrekers.

Veelgestelde vragen

Waarom krijgt een alleenstaande zelfstandige € 1.050 en een samenwonende €1.500? 

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.050. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500 netto.

Welke normbedragen gelden in de Tozo voor jongeren tussen 18 en 21 jaar?

Jongerennormen, zonder kinderen:

 • alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 259,78
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 519,56
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.011,44

Jongerennorm, met kinderen:

 • alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 259,78
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 820,22
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.312,10 

TOZO en AOW

Bent of wordt u als zelfstandige pensioengerechtigd? Dan heeft dat gevolgen voor TOZO. U kunt dan wel een beroep doen op kredietverstrekking tegen een sterk verlaagde rente. U kunt echter geen beroep ondersteuning in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud. Uw pensioen op grond van de AOW (eventueel aangevuld met AIO, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) zou een adequaat vangnet moeten zijn. Wilt u in aanmerking komen voor AIO? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.