Mensen die voor 1 januari 1965 zijn geboren en op of na hun 50-ste jaar werkloos zijn geworden, kunnen na afloop van een WW-uitkering een aanvulling krijgen op hun inkomen. Dit gebeurt via de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Voorwaarden IOAW
Alleen mensen die voor 1 januari 1965 zijn geboren, die op of na hun 50-ste jaar werkloos zijn geworden, die geen WW-uitkering meer krijgen en die daarnaast ook onvoldoende inkomen hebben om van te leven, kunnen een beroep doen op de IOAW. De uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van eventuele kinderen telt niet mee.

Wanneer komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • voor 1 januari 1965 bent geboren;
  • op of na uw 50-ste jaar werkloos wordt en langer dan drie maanden een WW-uitkering kreeg;
  • op of na uw 50-ste jaar een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) kreeg en deze uitkering is gestopt omdat u bij een herbeoordeling minder dan 35 procent arbeidsongeschikt was;
  • minder dan 80 procent arbeidsongeschikt bent en op 28 december 2005 (voor de komst van de WIA) al een IOAW-uitkering ontving. U mag ook geen kind hebben dat jonger is dan 12 jaar.

IOAW-uitkering aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de IOAW aanvragen. Bent u getrouwd? Of woont u samen? Doe uw aanvraag dan samen met uw partner. Baanbrekers beslist of u aan de voorwaarden voldoet en bepaalt hoe hoog de uitkering is.

Verplichtingen bij IOAW
Net als bij de WW, hebben IOAW-gerechtigden een sollicitatieplicht. U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding of werkervaring. Verder moet u wijzigingen in hun persoonlijke situatie tijdig doorgeven. Deze verplichtingen gelden ook voor de partner als deze nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Hoogte IOAW-uitkering
De hoogte van een IOAW-uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. Het eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis, heeft geen invloed op uw uitkering. Ook inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee.