Wilt u stoppen als zelfstandige? En bent u ouder dan 55 jaar of bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? En ontstaat er doordat u stopt een inkomensprobleem? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de IOAZ-regeling.

Uitkering op minimumniveau
Dankzij deze regeling kunt u de bedrijfsbeëindiging op een verantwoorde manier voorbereiden en uitvoeren. In zo’n situatie kan een inkomensprobleem ontstaan en kan een beroep op de IOAZ uitkomst bieden. U ontvangt dan een uitkering op minimum niveau vanaf het moment dat het bedrijf of beroep wordt beëindigd tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Het vermogen van de gewezen ondernemer wordt daarbij in principe niet aangesproken.

Wat betekent IOAZ?
IOAZ staat voor de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. De IOAZ is een uitkering. Dit wil zeggen dat u tot uw pensioengerechtigde leeftijd actief op zoek gaat naar ander werk via sollicitaties. De regeling garandeert pensioenvrijlating en kent een vermogensvrijstelling.

Voorwaarden IOAZ
Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moeten gewezen zelfstandigen onvoldoende inkomen hebben om van te leven. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal voorwaarden van de IOAZ.

Aanvraag IOAZ
Zelfstandigen kunnen een IOAZ-uitkering aanvragen bij Baanbrekers. U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag van de uitkering en de beëindiging van de onderneming mag maximaal anderhalf jaar zitten.

Hoogte IOAZ-uitkering
De IOAZ vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. De hoogte van de IOAZ-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. Hierbij kijken wij ook naar het inkomen van uw eventuele partner. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur rekenen we niet mee.

Vermogenstoets bij IOAZ
Voor de IOAZ geldt een vermogenstoets. Dit is dus anders dan bij de inkomensvoorzieningen voor werknemers zoals de IOAW. Reden hiervoor is dat zelfstandigen over het algemeen meer vermogen hebben. Bijvoorbeeld door de verkoop van het bedrijf of het bezit van landerijen. Voor de vaststelling van de uitkering geldt een minder strenge inkomens- en vermogenstoets dan bij de bijstandswet.

 • Bij de berekening van de IOAZ-uitkering telt in 2022 het eigen vermogen tot 142.920 euro niet mee. Onder eigen vermogen valt bijvoorbeeld een eigen huis. Bij een pensioentekort kan de zelfstandige voor aanvullende pensioenvoorzieningen in 2022 een bedrag tot maximaal 137.089 euro buiten beschouwing laten.

IOAZ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen
Sinds de afschaffing van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) geldt de IOAZ in de meeste gevallen niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten hebben alleen recht op een IOAZ-uitkering als zij:

 • minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontvingen. U mag hierbij geen recht hebben op een toeslag via de Toeslagenwet omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren. Ook mag u geen kind hebben dat jonger is dan 12 jaar. Bovendien moet u een minimumaantal uren in uw bedrijf werkzaam zijn geweest. Verder mogen de inkomsten van het bedrijf niet te hoog zijn.

Welke voorwaarden zijn er?

 • U bent Nederlander of heeft een verblijfsvergunning.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd, volgens de wettelijke eisen.
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • U bent wettelijk ondernemer met zeggenschap.
 • U loopt financieel risico met uw bedrijf.
 • U gaat uw bedrijf binnen anderhalf jaar beëindigen.
 • Uw jaarinkomen ligt onder de inkomensgrens van 28.111 euro.
 • Uw eigen vermogen ligt onder de vermogensgrens van 142.920 euro.
 • U bent minimaal tien jaar ondernemer, of u bent minimaal drie jaar ondernemer én u heeft daarvoor zeven jaar in loondienst gewerkt.

Wie voert de IOAZ uit?
Bent u inwoner van de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk? Dan krijgt u te maken met Baanbrekers. Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij nauw samen met gespecialiseerde adviesorganen.