Baanbrekers 2.0

Baanbrekers gaat meer dan nu het geval is en waar dat goed is voor de mensen SW-medewerkers en werkzoekende kandidaten aan het werk helpen bij reguliere werkgevers. Het bestuur van Baanbrekers heeft zich achter deze toekomstkoers gesteld. De koers zal in de komende jaren leiden tot verschillende concrete voorstellen voor de uitwerking ervan. De drie gemeenteraden, de medezeggenschapsorganen en de Participatieraad buigen zich binnenkort over de toekomstkoers van Baanbrekers. Wellicht leidt dit nog tot aanpassingen.

Aangepaste versie
“Ook in de toekomst staat de mens bij Baanbrekers onverminderd voorop”, vertelt directeur Walter Bak. “Eigenlijk komt er een aangepaste versie van Baanbrekers. Dit is een versie die nog beter past bij de huidige tijd en beter bestendig is naar de toekomst. We noemen dat Baanbrekers 2.0. De plannen kunnen gevolgen hebben voor de organisatie én voor onze medewerkers. We streven ernaar dat iedereen voor wie dat goed is, straks zo mogelijk werkt bij of voor een reguliere werkgever. Baanbrekers wordt hierdoor op termijn mogelijk een meer compacte en wendbare dienstverlener op het gebied van re-integratie, werk en inkomen. Het aantal bedrijfsactiviteiten wordt, geleidelijk met het vinden van werk voor huidige medewerkers in of voor het reguliere bedrijfsleven, kleiner.”

Onderzoeken en gesprekken
De keuze voor de koers volgt na allerlei bedrijfsonderzoeken en gesprekken met raadsleden, bestuurders en ambtenaren van de drie Langstraatgemeenten, met het Baanbrekersbestuur, met Baanbrekersmedewerkers en met leden van de Participatieraad. “De toekomstkoers die er ligt is gebaseerd op wat uit al deze gesprekken aan beelden is opgehaald.”

Toekomstkoers
In het nieuwe toekomstkoers van Baanbrekers gaat het vooral om het geloof dat iedereen recht heeft om te werken bij of voor een regulier bedrijf. “Als dit ook mogelijk is, dan kunnen onze SW-medewerkers bij zo’n werkgever in dienst. We kunnen de mensen er ook detacheren. Dit kan ook groepsgewijs, waarbij reguliere bedrijven eventueel activiteiten van Baanbrekers overnemen. Ook bekijken we samenwerkingsmogelijkheden met ondernemers. Onze mensen in andere bedrijven aan het werk helpen, doen we vanzelfsprekend op een zorgvuldige manier. We bieden veel begeleiding en zetten alleen die stap als het ook goed past bij de betrokken SW-collega. Voor de mensen die niet, nog niet of even niet buiten Baanbrekers aan de slag kunnen, blijven we werk bij Baanbrekers aanbieden.”

Bedrijfsactiviteiten
“Als de SW-collega’s die dat kunnen zoveel mogelijk aan de slag gaan bij of voor reguliere bedrijven, moeten we kijken welke bedrijfsactiviteiten we bij Baanbrekers kunnen uitvoeren. Onze organisatie kan gaandeweg kleiner worden. Dit houdt in dat er wellicht niet meer voor iedereen van de staf en ondersteuning werk is. Ook hiermee gaan we vanzelfsprekend zorgvuldig om, waarbij zo mogelijk ook mensen en werk bij elkaar blijven. We blijven bij Baanbrekers ook werkzaamheden uitvoeren voor opdrachtgevers. Dat werk hebben we ook écht nodig. Niet alleen voor SW-collega’s die blijvend op Baanbrekers zijn aangewezen, maar ook voor werkzoekende kandidaten die bij ons werknemersvaardigheden en arbeidsritme opdoen en hier leren werken.”

Werk
Baanbrekers blijft ook in de toekomst de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. “We zetten echter meer in op korte trajecten naar werk. Verder hebben we in de toekomstkoers opgenomen dat klanten met weinig of geen kans op betaald werk, straks – zo nodig en gewenst – worden geholpen door onze drie gemeenten. Je kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk, welzijn, zorg en WMO. Baanbrekers regelt voor deze mensen natuurlijk wel de uitkeringen.” Hoewel de toekomstkoers nog moet worden besproken door de gemeenteraden, de medezeggenschapsorganen en de Participatieraad gaat de directeur ervan uit dat Baanbrekers snel met de uitvoering aan de slag kan. De uitvoering kan nog enkele jaren duren.


In de tekst van dit bericht spreken we over het concept-koersdocument van Baanbrekers. Dit concept-koersdocument is besproken in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers van 22 januari jl. De leden van het Algemeen Bestuur gaven toen aan graag nog verder te praten over het concept-koersdocument, voordat er een definitieve richting wordt bepaald. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen vinden deze gesprekken pas plaats nadat er een nieuw Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Baanbrekers is benoemd. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst medio juni/juli 2018 zijn.