Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde op 24 juni jl. de Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften gewijzigd vast.

Baanbrekers is sinds 1 januari jl. het bevoegd bestuursorgaan namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Volgens deze wetten moeten onderwerpen als re-integratie, maatregelen en afstemming, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, toeslagen en verlagingen en de langdurigheidstoeslag, door middel van verordeningen en beleidsregels nader worden uitgewerkt.

Gewijzigde Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften
Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde op 24 juni jl. de Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften gewijzigd vast. Voor de behandeling van bezwaarschriften werkt Baanbrekers met een externe adviescommissie. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van deze commissie zijn vastgelegd in deze verordening.

Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde op 24 juni jl. de Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften gewijzigd vast.

Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde op 24 juni jl. de Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften gewijzigd vast.

Afspraken gemaakt
Op verzoek van de adviescommissie zijn afspraken gemaakt over een andere werkwijze van de commissie. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij onder meer het bevorderen van een objectieve manier van werken door de aanpassing van de rol van de secretariaatsmedewerkers, het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling en een versnelling van de tijd waarbinnen een bezwaarschrift moet zijn behandeld. Verder zijn nog enkele tekstaanpassingen en –verbeteringen aangebracht.

Inwerkingtreding
De Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit bericht. De verordening ligt tot 25 november a.s. ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. U kunt de verordening ook downloaden.