Bestuur Baanbrekers stelt Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet vast

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde op 23 februari 2018 het gewijzigde Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz vast. In dit nieuwe besluit staan de uitgangspunten voor de aanspraak op het beleid op het gebied van werk en inkomen van Baanbrekers.

Maatschappelijk effect
De beleidsregels sluiten nauw aan bij het beoogde maatschappelijke effect van de Participatiewet. Ze voldoen aan de verplichtingen van de Participatiewet als het gaat om het verstrekken van inkomensondersteuning, het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en het verstrekken van voorzieningen. De beleidsregels zijn een uitwerking van de wet, jurisprudentie en van vastgesteld beleid. Recente ontwikkelingen zijn de reden voor aanpassing van het Verzamelbesluit. Om het bijstandsbeleid in Midden-Brabant regionaal te harmoniseren is het Verzamelbesluit onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant opgesteld.

Gewijzigde wet- en regelgeving
Het dagelijks bestuur heeft het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gewijzigd vastgesteld omdat de wet- en regelgeving per 1 januari 2017 op de volgende punten is gewijzigd:

  • het instellen van een verplichting voor het aanbieden van de voorziening beschut werk;
  • de wijziging van de voorwaarden van het recht op loonkostensubsidie;
  • de wijziging van de bepalingen rondom de bestuurlijke boete.

Deze ontwikkelingen én een klein stukje ‘onderhoud’ maken het nodig het eerder vastgestelde Verzamelbesluit Beleidsregels aan te passen.

Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 treedt de dag na deze publicatie in werking. Het verzamelbesluit ligt twaalf weken – tot 18 juni a.s. – ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.