Het algemeen bestuur van Baanbrekers is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie en tegenprestatie, individuele inkomenstoeslag, afstemming en bestuurlijke boete, bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik door middel van verordeningen worden geregeld.

Drie grote transities
Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Wet werk en bijstand (WWB) gaat hier in op. De Participatiewet maakt deel uit van de drie grote transities, waarmee centrale overheidstaken naar gemeenten komen. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen werkt en/of naar vermogen meedoet in de samenleving.
Inwerkingtreding

Ter inzage
De verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 treedt in werking op 1 januari 2015. De verzamelverordening ligt tot 1 februari 2015 ter inzage in de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.