> WAT IS DE PARTICIPATIEWET?

  • De Participatiewet geeft gemeenten een belangrijke rol in het ondersteunen van werkgevers bij het aan het werk helpen van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke arbeidsbeperking. Het is de bedoeling dat ook zij hun plaats vinden in het reguliere bedrijfsleven. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en in de Wajong.
  • Het doel van de Participatiewet is mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren om regulier aan het werk te gaan.
  • Met de Participatiewet komt er een meer uniforme dienstverlening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst hebben met een SW-bedrijf. Sinds 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening in.
  • De Wajong blijft alleen bestaan voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
  • Mensen die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en tot 31 december 2014 onder de Wajong zouden hebben gevallen, vallen sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

> HEEFT DE PARTICIPATIEWET GEVOLGEN VOOR MIJN BEDRIJF?

  • In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en overheid aangegeven tot en met 2026 125.000 extra banen te gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers scheppen 100.000 banen. De overheid zorgt voor 25.000 banen. Deze banen worden ‘banenafspraken’ genoemd. Werkgevers beloofden in 2014 en 2015 in totaal 10.000 banen te maken. De overheid stelt in diezelfde periode 5.000 banen beschikbaar.
  • Houden de partijen zich niet aan deze afspraken en komen de 125.000 extra banen er niet? Dan treedt op 1 januari 2016 de quotumwet in werking. Deze wet schrijft voor dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten zorgen dat er een nog te bepalen percentage van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als een bedrijf niet aan dit quotum voldoet, dan volgt er een boete (de quotumheffing). Deze boete kent een jaarlijks maximum van vijfduizend euro per niet gerealiseerde arbeidsplaats. Hebt u een bedrijf met meer dan 25 medewerkers? Dan is het verstandig om u nu al te oriënteren op de mogelijkheden voor mensen met een beperking binnen uw bedrijf zijn. Baanbrekers kan u hierbij van dienst zijn.
  • Werkgevers van medewerkers die minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, komen in aanmerking voor loonkostensubsidie.