Wat mag u als werkzoekende klant van Baanbrekers verwachten?

 • Baanbrekers behandelt u met respect.
 • Baanbrekers houdt zich aan de gemaakte afspraken.
 • Baanbrekers helpt u op uw weg (terug) naar de arbeidsmarkt.
 • Baanbrekers neemt al uw argumenten om een uitkering aan te vragen serieus.
 • Baanbrekers beoordeelt al uw argumenten om een uitkering aan te vragen rechtvaardig.
 • Baanbrekers betaalt uw uitkering tijdig uit. Periodieke uitkeringen zijn rond de 12-de van iedere maand op uw bankrekening bijgeschreven.
 • Baanbrekers gaat zeer zorgvuldig en discreet om met uw gegevens.
 • Baanbrekers verstrekt u alle nodige informatie.
 • Baanbrekers doet zijn uiterste best om uw recht op uitkering zuiver te toetsen. Daarbij kijken wij of u ook nog recht heeft op andere uitkeringen of tegemoetkomingen in kosten.
 • Baanbrekers verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk. Hierbij geldt een wettelijke termijn van maximaal acht weken.
 • Baanbrekers leeft alle regels na, die staan voorgeschreven voor aanvraagbehandeling, heronderzoek en eventueel beëindigingsonderzoek.
 • Baanbrekers bekijkt tussentijds regelmatig met u of uw uitkering nog wel klopt en of er misschien iets moet worden aangepast.
 • Baanbrekers houdt u op de hoogte van nieuwe regels en ontwikkelingen, zolang u een uitkering ontvangt.

Wat verwacht Baanbrekers van u als werkzoekende klant?

 • U behandelt onze medewerkers correct en met respect.
 • U houdt zich aan onze huisregels.
 • U houdt zich aan de gemaakte afspraken.
 • U probeert actief in uw eigen levensonderhoud te voorzien.
 • U verstrekt ons alle benodigde gegevens die nodig zijn om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen.
 • U geeft alle gegevens door, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling.
 • U reageert op de uitnodigingen van Baanbrekers.
 • U staat huisbezoeken toe, als deze nodig zijn voor het vaststellen van uw recht op een uitkering.
 • U beantwoordt onze (schriftelijke) vragen correct en u levert de antwoorden voor de aangegeven tijd aan bij Baanbrekers.

Baanbrekers helpt u als werkzoekende klant door:

een persoonlijke service:

 • U heeft vaste contactpersonen.
 • Uw contactpersonen zijn in principe elke werkdag tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar.
 • Als het mogelijk en nodig is, verwijzen wij u naar andere dienstverlenende instanties.

heldere informatie:

 • Wij geven u goede en begrijpelijke informatie.
 • Wij leggen helder uit wat u moet weten en wat wij van u verwachten.
 • Wij herstellen fouten zo snel mogelijk.

eenvoudige toegang tot onze dienstverlening:

 • U kunt ons op meerdere manieren bereiken (bezoek op afspraak, melding bij de balie, post, telefoon en e-mail).
 • Wij hebben elke werkdag een telefonisch spreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Als klant helpt u ons door:

 • u goed voor te bereiden op een vraag of een gesprek;
 • eerst te bellen als u een vraag heeft. Dit bespaart u en ons tijd;
 • de documenten waarover u een vraag heeft bij de hand te houden als u belt of een gesprek heeft;
 • bij een gesprek de gevraagde documenten en bewijsstukken mee te nemen;
 • de toegezonden formulieren thuis in te vullen;
 • altijd te bellen als u te laat bent voor een afspraak of als u helemaal niet kunt komen;
 • ook te bellen als u de gevraagde informatie niet voor de afgesproken datum kunt aanleveren.

U heeft het recht:

 • om de hulp van Baanbrekers te vragen om weer aan het werk te komen;
 • om een uitkering of bepaalde dienstverlening aan te vragen;
 • om een persoon te machtigen die namens u optreedt. Denk aan een ouder, een meerderjarig gezinslid, een partner of een vriend(in). Hierbij willen wij wel altijd een schriftelijke machtiging van u zien;
 • om eerlijk en op een juiste wijze door Baanbrekers te worden geholpen;
 • om een goede toelichting te krijgen op een Baanbrekersbesluit;
 • op uw privacy;
 • op inzage in de gegevens die Baanbrekers over u heeft opgeslagen;
 • op dienstverlening van Baanbrekers, ook als het een klacht betreft.


Verlaging van de uitkering/opleggen boete
Houdt u zich verwijtbaar niet aan de verplichtingen? Of toont u onvoldoende besef van verantwoordelijkheid? Dan verlagen wij uw uitkering tijdelijk. Wij kunnen u ook nog een boete geven . De aan de uitkering verbonden verplichtingen gelden al vanaf het moment van de melding. Dit is dus al voordat het recht op uitkering is vastgesteld. Als blijkt dat u niet heeft voldaan aan de verplichting om in uw eigen bestaan te voorzien, is sprake van onvoldoende besef van verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het door eigen toedoen verliezen van een baan, het weigeren van aangeboden arbeid, het niet meewerken aan een re-integratietraject, , het verspelen van het recht op een uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW) en het te snel interen op uw vermogen. In dat geval kunnen wij uw uitkering verlagen. Houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht? Dan kunnen wij een boete geven. Lees meer hierover op onze pagina over fraude en fraudebestrijding.