De Participatieraad is het afvaardigend orgaan dat de belangen van alle klanten van Baanbrekers behartigt, die vallen onder de werking van de Participatiewet. De Participatieraad bestaat uit (maximaal) negen leden. De samenstelling is een afspiegeling van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die vallen onder de Participatiewet. Verbinding met andere adviesraden, zoals de WMO-adviesraad, is belangrijk. De leden van de Participatieraad zorgen voor betrokkenheid bij en inspraak in de vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers.